Национална кампания

Обичам природата – и аз участвам!

Зелена България


Новини
2018-01-16

РИОСВ – Шумен участва в 42-то среднозимно преброяване на зимуващите водолюбиви птици   още

2018-01-12

РИОСВ – Шумен провери сигнал за нерегламентирано сметище    още

всички новиниРегионална инспекция по околна среда и води - Шумен (РИОСВ)

Към новия сайт на РИОСВ - Шумен

_________________________________Предприети действия

Мисията ни е да съхраним природните богатства на България на основата на устойчиво развитие на околната среда.

Тази мисия може да бъде изпълнена само със силната подкрепа и партньорство с другите държавни институции, местните власти и обществеността - неправителствени организации, бизнес, академични среди, с активното участие на всеки един от нас...

Регионалните инспекции по околната среда и водите са административни структури към министъра на околната среда и водите, осигуряващи провеждането на държавната политика по опазване на околната среда на регионално равнище.

Устройството, функциите и организацията на дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите се регламентират от Правилник за устройството и дейността на РИОСВ, издаден от Министерството на околната среда и водите и обнародван в ДВ бр. 103 от 23 декември 2011 г.

Общата администрация на РИОСВ е обособена в Дирекция “Административни финансови и правни дейности”.

Специализираната администрация е организирана в Дирекция "Контрол на околната среда" и Дирекция "Превантивна дейност"

В състава на Дирекция “Превантивна дейност” влизат направление ”ОВОС И ЕО", направление "Биологично разнообразие и защитени територии и зони" и направление "Специализирани регистри".

В състава на Дирекция “Контрол на околната среда” влизат направление “КПКЗ, ЕО и доброволни ангажименти, опасни химични вещества и контрол на риска от големи аварии с опасни химични вещества", направление "Опазване на водите", направление “Опазване чистотата на атмосферния въздух и вредни физични фактори” и направление Управление на отпадъците и опазване на почвите.

Спазването на екологичното законодателство е главна цел и висш приоритет в работата на инспекцията. При провеждане на своята дейност РИОСВ има регулиращи, информационни и контролни функции.

При осъществяване на регулиращите функции РИОСВ разработва или участва в разработването на документи в областта на опазването на околната среда и устойчивото ползване на природните ресурси и провежда на регионално равнище дейности, свързани с политиката на държавата в тази област.

При осъществяване на информационните функции РИОСВ разработва и участва в провеждането на дейности, свързани със предоставяне на информация на обществеността и средствата за масово осведомяване в областта на околната среда, повишаване на общественото съзнание и култура в областта на околната среда.


Всички права запазени за © РИОСВ - Шумен.
created by mcvbstudio.com igri