Национална кампания

Обичам природата – и аз участвам!

Зелена България


Новини
2017-10-11

РИОСВ-Шумен извърши 83 проверки през септември   още

2017-10-05

МОСВ ПОДКРЕПЯ НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО”, ОБЯВЕН ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО   още

всички новиниДирективи

Директивите са форма на закон, специфична за Европейския съюз
За да се осигури тяхното приложение е необходимо да бъдат пренесени (транспонирни) в националните законодател­ ства на Държавите членки, като методът на изравняване на националната правна и административна система се оставя като свобода на действие на Държавите членки.

В рамките на законодателството на Европейския съюз в сектор защита на природата опазването на видовете и на природните местообитания се определя чрез две основни ди­ рективи - Директива 79/409 за опазване на дивите птици и Директива 92/43 на ЕС за опазване на природните местоо­битания и на дивата флора и фауна.Директива 79/409 за опазване на дивите птици
Приета е на 2 април 1979 г. и e публикувана в Официалния журнал на ЕС, серия L , брой 103 на 25 април 1979 г. /приложение 1/. Държавите членки се задължават да предприемат необходимите мерки за въвеждане на нейни­те изисквания в националното си законодателство . До сега Приложенията са претърпели няколко промени вследствие присъединяването на нови държави - членки и с оглед на но­ вите технически и научни достижения.
Изтегли -


Директива 92/43 на ЕС за опазване на природните мес­ тообитания и дивата флора и фауна
(наричана също Директива за местообитанията) Приета е на 21 май 1992 г. Директива 97/62 изменя и замества Приложения I и II , за да отрази развитието на техническият и научният прогрес.
Изтегли -


Директива 85/337/ЕЕС относно оценка на въздействието на опреде­ лени публични и частни проекти върху околната среда изменена с Директива 97/11
Приета през 1985 г. Директивата задължава Държавите членки да подложат на оценка обществени и частни проекти, за които е веро­ ятно да имат значителен отрицателен ефект върху околната среда, като се вземе под внимание защитата на човешкото здраве и необ­ ходимостта да се поддържа биологичното разнообразие и наличието на природни ресурси в екосистемите.
Изтегли -


Директива 2001/42/ЕЕС относно оценката на последиците на някои планове и програми върху околната среда
Приета през 2001 г. Целта на Директивата е да осигури високо ниво на защита на околната среда и да допринесе за устойчивото развитие, чрез провеждането на екологична оценка на определени планове и програми, ко­ ито е вероятно да имат значително въздействие върху околната среда.
Изтегли -


Директива 2001/18/ЕЕС относно съзнателното пускане на свобода в околната среда на генетично модифицирани организми и отменяща Директива 90/220/ЕЕС
Приета през 2001 г. Директивата задължава държавите членки да предприемат необходимите законодателни и административни мерки, които да защитят човешкото здраве и околната среда при съзнателното освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда или предлагането им на пазара като продукти или съставка на продукти.
Изтегли -


Директива 91/676/ЕЕС за опазване на водите от замърсяване с нит­ рати от земеделието (наречена също така Нитратна Директива) . Приета през 1991 г. Целта й е да се намали и да се предотврати за­ мърсяването на водите, причинено от нитрати от земеделски

Изтегли -


Директива 2004/35/ЕО за екологичната отговорност по отношение на предотвратяването и отстраняването на екологични щети

Изтегли -


Директива 78/659/ЕЕС за защита на сладките води за рибите Приета през 1978 г. Целта е да се опазят или подобрят повърх­ ностните води, за да се поддържа живота на рибите.

Изтегли -


Рамкова директива за водите 2000/60/ EC

Изтегли -


. Директива 91/271/ЕЕС относно пречиствателните станции за отпадъчни води от населени места

Изтегли -


Директива 76/464/ЕЕС за замърсяването на водите с опасни вещества

Изтегли -


Директива 2003/4/EC относно достъпа на обществеността до информация

Изтегли -


Директива 2003/35/ЕС относно участието на обществеността при изготвянето на някои планове и програми, касаещи околната среда

Изтегли -


Рамкова Директива 96/62/ЕС за управление и оценка на качеството на атмосферния въздух

Изтегли -


Директива 1999/30/ЕС относно норми за съдържание на серен диоксид, азотни оксиди, фини прахови частици и олово в атмосферния въздух

Изтегли -


Директива 2002/3/ЕС относно озона в атмосферния въздух

Изтегли -


Директива 99/13/ЕС за ограничаване на емисиите от ЛОС при определени промишлени дейности

Изтегли -


Директива 2003/87/ЕС на Европейския парламент и на Съвета , въвеждаща схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността

Изтегли -


Директива на съвета относно комплексното предотвратяване и контрола на замърсяването

Изтегли -


Директива на съвета 96/82/ЕО за контрол над рисковете от големи аварии поради опасни вещества /SEVEZO II/

Изтегли -


Директива на съвета 75/442/ЕИО за отпадъците

Изтегли -


Директива на съвета 91/681/ЕИО относно опасните отпадъци

Изтегли -


Директива на Европейския парламент и Съвет за опаковките и оптадъците от опаковки

Изтегли -


Директива на Европейския парламент и на Съвета относно изгарянето на отпадъците

Изтегли -


Директива на Съвета относно обезвреждането на отработени масла

Изтегли -Всички права запазени за © РИОСВ - Шумен.
created by mcvbstudio.com igri