Национална кампания

Обичам природата – и аз участвам!

Зелена България


Новини
2017-12-08

РИОСВ Шумен награди участниците в „Екоколеда 2017“   още

2017-12-06

Участниците в „Екоколеда 2017“ ще получат награди от РИОСВ - Шумен    още

всички новиниВъздух

15 февруари 2017 г. е крайния срок за предоставяне в РИОСВ – Шумен на годишни отчети за озоноразрушаващи вещества (ОРВ) и флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ) за 2016 година

 

 

 

Задължението е към всички лица, които внасят, пускат на пазара, рециклират, регенерират, унищожават, извличат и използват озоноразрушаващи вещества (ОРВ) и флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ), както и лицата, които експлоатират хладилно, климатично и термопомпено оборудване, и оборудване съдържащо разтворители на базата на такива вещества.

 

Операторите на инсталации, съдържащи озоноразрушаващи вещества (ОРВ) и флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ) следва да изготвят и представят информация съгласно Приложение № 9.

 

Следва да бъдат включени всички инсталации съдържащи съответните вещества и смеси, като информацията се отнася за всяка една инсталация по отделно.

 

Изтегли образец на Приложение № 9

 

Преработвателите на озонразрушаващи вещества (ОРВ) и флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ) следва да представят годишен отчет съгласно Приложение № 8.

 

Изтегли образец на Приложение № 8

 

Ползвателите на озоноразрушаващи вещества (ОРВ) и флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ) следва да представят годишен отчет съгласно Приложение № 7.

 

Изтегли образец на Приложение №7

 

Дистрибуторите на оборудване, заредено с флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ), което не е херметически затворено, следва да изготвят и представят годишен отчет съгласно формата по приложение № 6.

 

Изтегли образец на Приложение № 6

 

Дистрибуторите на флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ), следва да представят годишен отчет съгласно формата по приложение  № 5

 

Изтегли образец на Приложение № 5

 

 

 

Представената информация е необходима за изготвянето на националната инвентаризация на емисиите на парникови газове за 2016 г.

 

 

 


Изтегли - Образец на приложение №9
Изтегли - Образец на Приложение № 8
Изтегли - Образец на Приложение №7
Изтегли - Образец на Приложение № 6
Изтегли - Образец на Приложение № 5Качество на атмосферния въздух в гр.Шумен– състояние и тенденции

Под “Качество на атмосферния въздух” се разбира състоянието на въздуха на открито в тропосферата, с изключение на въздуха на работните места, определено от състава и съотношението на естествените й съставки и добавените вещества от естествен или антропогенен произход.

Качеството на атмосферния въздух /КАВ/ се оценява чрез норми, т.е. определени нива (стойности) за концентрациите на основните замърсители в атмосферния въздух, регистрирани за определен период от време (1 ч, 8 ч, 24ч, 1 год.), установени с цел избягване, предотвратяване или ограничаване на вредни въздействия върху здравето на населението и/или околната среда, като тези нива следва да бъдат постигнати в определен за целта срок, след което да не бъдат превишавани.

Анализът на качеството на атмосферния въздух се основава на данните от Пункта за мониторинг /ПМ/ на атмосферния въздух – Шумен. На територията на гр. Шумен е разположена 1 бр. автоматична измервателна станция (АИС) за контрол на качеството на атмосферния въздух.

Кратка информация относно пункта за мониторинг /ПМ/

 

 • Наименование – АИС- Шумен
 • Наименование на ведомството отговорно за обслужване на ПМ- МОСВ/ИАОС/РЛ
 • Вид на ПМ - градски фонов - разположен в застроената част на града, без преобладаващо влияние на емисии от производствени и други дейности
 • Обхват на ПМ – 100 м – 2 км /съгласно класификацията – градски фонов/
 • Обект на изпитване – проби от атмосферен въздух в АИС- гр.Шумен
 • Вид на пробите – въздушни проби , въздушен филтър NN
 • Вид на изпитването – БДС ISO 10 473, БДС EN 14 212, БДС EN 14 211, БДС EN 14 625, БДС EN 14 662-2
 • Количество на пробите за изпитване – 24 часа за денонощие
 • Измервани метеорологични параметри – СНМП- стандартен набор от метеорологични параметри – скорост и посока на вятъра, температура и влажност на въздуха, атмосферно налягане

 

                                 съгласно действащата нормативна уредба

 

  Бензен

 • СГН+ДО - 5 мкг/м3.
 • ФПЧ 10 :

 • СДН – 50 мкг/м3 (да не бъде превишавана повече от 35 пъти годишно);
 • СГН – 40 мкг/м3 ;
 • Азотен диоксид :

 • СЧН+ДО – 200 мкг/м3 (да не бъде превишавана повече от 18 пъти годишно);
 • СГН+ДО – 40 мкг/м3 ;
 • Алармен праг - 400 мкг/м3 (измерен през три последователни часа от АИС).
 • Серен диоксид :

 • СЧН – 350 мкг/м3 (да не бъде превишавана повече от 24 пъти годишно);
 • СДН – 125 мкг/м3 (да не бъде превишавана повече от 3 пъти годишно);
 • Алармен праг – 500 мкг/м3 (измерен през три последователни часа от АИС).
 • Озон :

 • Праг за информиране на населението (средно часова стойност)- 180 мкг/м3 (измерен през три последователни часа от АИС);
 • Праг за предупреждение на населението (средно часова стойност)- 240 мкг/м3 (измерен през три последователни часа от АИС);
 • Краткосрочна целева норма - максимална 8 часова стойност в рамките на денонощието - 120 мкг/м3; (да не бъде превишена повече от 25 пъти за една календарна година, усреднено за тригодишен период)


Eмисии на летливи органични съединения от инсталации с употреба на органични разтворители
Изтегли - Регистър по чл. 30 л от Закона за чистотата на атмосферния въздух, на инсталациите, извършващи дейности по Приложение №1 от Наредба №7 от 21 октомври 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединение, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (ДВ, бр. 96/2003 г.; изм. и доп.) на територията на РИОСВ-Шумен
Изтегли - Дейности с управление на органични разтворители в смисъла на приложение №1 на наредба №7 от 21.10.2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда глевно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации


Приложения във връзка с годишните отчети и информация за озоноразрушаващи вещества и флуорирани парникови газове в РИОСВ-Шумен

Изтегли - Приложение 4
Изтегли - Приложение 6Всички права запазени за © РИОСВ - Шумен.
created by mcvbstudio.com igri