Национална кампания

Обичам природата – и аз участвам!

Зелена България


Новини
2018-02-16

РИОСВ Шумен уведомява водоползвателите – титуляри на разрешителни за заустване на отпадъчни води в   още

2018-02-15

РИОСВ – Шумен и БД „Черноморски район“ организират конкурс за Световния ден на водата   още

всички новиниПроверен е сигнал за замърсяване на язовир Шумен

2017-11-30 13:03:28

           След получен сигнал за замърсяване на язовир Шумен с отпадъчни води  е извършена  проверка в района на бул. „Ришки проход“ от Регионалната екоинспекция, Басейновата дирекция Черноморски район  и  Регионалната лаборатория  към ИАОС.

Установено е заустване на води от дъждовен колектор на канализационната  система в началото на обходния път при язовира и второ заустване на отпадъчни води от канал южно до магазин и хотел „Акцион“ при бул. „Ришки проход“.


От Регионалната лаборатория са взети водни проби от точките на заустване за установяване качеството на водата и източника.


            Допълнително е проследено трасето на канализационната тръба от която се изпускат отпадъчни води от производствената зона. Установен е източникът на замърсяване – „Фикосота“ ООД и са взети проби от производствените отпадъчни води на предприятието.


По заявка на Басейнова дирекция е взета водна проба от язовира след вливане на потока със замърсени води. Пробата ще бъде изследвана по показатели  активна реакция (pH), електропроводимост, температура на водата, разтворен кислород, неразтворени вещества, БПК5, ХПК, амониев азот, нитритен азот, нитратен азот, общ азот, общ фосфор и фосфати като фосфор. Резултатите ще бъдат оповестени след приключване на всички анализи на водната проба.


Съставени са  констативни протоколи и са дадени предписания от РИОСВ и БДЧР  на „Фикосота“ ООД - Шумен за преустановяване на заустването на отпадъчни непречистени води и на „ВиК Шумен“ ООД  за прекратяване заустването на отпадъчни води в язовир  Шумен. Предстои съставяне на АУАН на нарушителите.

 

 

Назад


Всички права запазени за © РИОСВ - Шумен.
created by mcvbstudio.com